വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Love ആൻഡ് റൊമാൻസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Love ആൻഡ് റൊമാൻസ്

This page is translated through computer program using google translate.


നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുരോഗതി ഇല്ല. നിങ്ങൾ സഖ്യം കണ്ടെത്താനുള്ള പരമ്പരാഗത പ്രക്രിയയിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ തിരയുന്ന പോലും നിങ്ങള് കൂടുതൽ വേദന കാരണമാകും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ, ആകുന്നു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും നിന്റെ നേരെ രാഷ്ട്രീയം ആസ്വദിക്കും. താങ്കൾ നല്ല പേര് നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്നായിരുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മാത്രം ആശ്വാസം ആണ്.
സമയം ഏറ്റവും ഇണയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ യുദ്ധം തുടരുന്നു ശേഷം ദമ്പതികൾ ഏതെങ്കിലും .വിധി നിർവൃതി ഇല്ല. പുതുതായി വിവാഹം എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ .വിധി നിർവൃതി അഭാവത്തിൽ പോലും താൽക്കാലിക വേർതിരിക്കാനും നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാന ആശങ്ക, തന്നെ ശേഷം അധിക ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജാതകം പരിശോധിക്കുക നല്ലതു. പുതുതായി വിവാഹം ദമ്പതികൾക്ക് ഈ ഹാർഡ് സമയം മുറിച്ചുകടക്കാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നല്ല കുടുംബം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.