വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Travel, വിദേശ യാത്ര സ്ഥാനമാറ്റവും

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ പുതിയ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ വിസ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരികെ സ്വദേശത്തേക്കു യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചിക്കാതെ കമ്പനികൾ (H1B അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വിജയശതമാനം പോലുള്ളവ) നിങ്ങളെ വളരെ ഹാർഡ് സമയം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ-797 സി പോലുള്ള കീ രേഖകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതമില്ല തരും. നിങ്ങളുടെ പച്ച കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തലവേദന നൽകിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വൈകും ചെയ്യും. അന്തർദ്ദേശീയ ശില്പ്പിയായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെയ്യാൻ മോശമായ സമയം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.