വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ യാത്രാ, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെലവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തുടരുന്നതും സമയത്ത്, ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വീട്ടിലും വില മൂല്യശോഷണം ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സേവിംഗ്സ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടെ വറ്റിച്ചു ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈനംദിന സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള നിലനിൽപ്പിന് കടം ലെവൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൂക്ഷിക്കണം ചെയ്യും.
ധനകാര്യം അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം പോകുന്ന. നിങ്ങൾ അനുകൂല മഹാ പുരന്ദരദാസൻ ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ട്രാൻസിറ്റ് നല്ല സമയം ആണ്, ചില സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പണം ബഫർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരൊന്നും ഓഗസ്റ്റ് 2016 താനേ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച നന്നായി ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രയോഗങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.