വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Love ആൻഡ് റൊമാൻസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Love ആൻഡ് റൊമാൻസ്

This page is translated through computer program using google translate.


നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ മത്സരം കണ്ടെത്തും. നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നൃത്തം കഴിയും ഏതെങ്കിലും സ്നേഹം നിർദേശം നേടുകയും ചെയ്താൽ പുറമെ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. ഇത് മകരജ്യോതി Rasi പെൺകുട്ടികൾ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമയം പോകുന്ന. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സുഹൃത്തിൻറെ സർക്കിൾ ന് മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് വ്യക്തി ആയിരിക്കും. സാനി പുതിയ orkut ഗുരു പുതിയ orkut ഇരുവരും പരമാവധി ആക്ഷൻപൊട്ടൻഷ്യലുകൾ കൂടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഏല്പിക്കും. ഇത് വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു നാഗപൂരിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമയമാണ്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.