വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Business, സെക്കന്ററി വരുമാനം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

Business, സെക്കന്ററി വരുമാനം

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, അത് ഇപ്പോൾ വഴി വരിക. നിങ്ങൾ ഉടൻ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബിസിനസ്സിന് ഒരു വിക്ഷേപണം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത്തരം റിസ്ക് എടുക്കാൻ വളരെ നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ സംതരണം ഒരു ദശകത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ഒന്നോ അങ്ങനെയുള്ളവ അവസരങ്ങൾ ഇത്തരം ലഭിക്കും. ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി ലിന്റെ, നിങ്ങൾ പോലും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നിങ്ങളെ മൾട്ടി-കോടീശരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം.
ഫ്രീലാൻസർമാർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഭാഗം കാണും. സര്പ്ലസ് ലാഭം കുറവ് പ്രയത്നങ്ങളും വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം. പണം ലാഭിക്കാനും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാഗപൂരിലേക്ക് നല്ല സമയം. അടുത്ത 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ കയറിയ ഓരോ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗം വരുത്തുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.