വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പോരും നിങ്ങൾ ഏതൊരു പുതിയ ക്രെഡിറ്റുകൾ സാഹചര്യം വളരെ മോശമായ ആക്കും ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നിലനില്പിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളെ വിൽക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. മോഷണം സാധ്യത പുറമേ കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. നിങ്ങൾ മോഷണം ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട രത്നം, പ്രോപ്പർട്ടി പ്രമാണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വരാം. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദിശയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 2017 മുതൽ തുടർച്ചയായി കുറച്ചു മാസങ്ങളായി നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.