വ്യാഴത്തിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Aug 2016 to Sep 2017) (Fourth Phase) ഫലം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനരാശി)

Jun 9, 2017 to Sep 11, 2017 Financial Rewards (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

നിങ്ങളുടെ കരിയറില് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തിരയുന്ന, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അഭിമുഖവും പ്രക്രിയ വളരെ മൃദുലവും എളുപ്പമാണ് ലഭിക്കും. അതു എടുത്തു നന്നായി കുടുംബ കുഴപ്പം നല്ല സമയം. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ വിശിഷ്ടം പുരോഗതി മൊത്തം ലാഭം മൾട്ടി വർഷം ഉയർന്ന എത്തും ആക്കും. ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി ലിന്റെ, അത് പോലും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഓഫർ ലഭിക്കും. ഇത് ഫ്രീലാൻസർമാർ നടത്തിയതെന്ന് ഏജന്റുമാർക്ക് വളരെ പാരിതോഷികമാണ് ഘട്ടത്തിൽ പോകുന്ന.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടം ഫ്രീ സോൺ ലേക്കായി നൽകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മോശം കടം അതുമായി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യം വരുത്തുന്ന പുരോഗതി സന്തുഷ്ടവാൻ ആയിരിക്കും. അത് വാങ്ങാനും പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ ഉത്തമമായ ആണ്. ബാങ്ക് വായ്പ, അടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രക്രിയ മിനുസമാർന്ന ആയിരിക്കും. നിക്ഷേപകർക്കും പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ടം ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. ദിവസം ട്രേഡിങ്ങ് ഊഹാധിഷ്ഠിത ഓപ്ഷനുകൾ ട്രേഡിങ്ങ് ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണ് ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ സിനിമ ഈ സമയം കാലയളവിൽ പുറത്തു വരുന്നു, അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മാറും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശേഷം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഉയരുന്ന സ്റ്റാറും വിഐപി ലേക്ക് എഴുന്നേല്ക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം വളരെ ഇപ്പോൾ കാർഡുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.