വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Family and Relationship (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Family and Relationship

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും മുന്നിൽ ഇനി അപമാനം ഉണ്ടാകാനിടയില്ല കല്യാണം ഉൾപ്പെടെ, ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് പല ശുഭ karya ഫങ്ഷനുകളെ നടത്തണമെന്നും, കുഞ്ഞ് ഷവര്, വീട്ടിൽ ആഗോളതാപനം, പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിൽ വാർഷികങ്ങൾ മുതലായവ കഴിയും എന്ന്. മാതാപിതാക്കളിൽ ആരോഗ്യ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുമെന്നും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യവഹാര വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മിനുസമാർന്ന സെറ്റിൽമെന്റ് ലഭിക്കും. പോലും ശനിയുടെ ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളുടെ 10th വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബന്ധം ബാധിക്കില്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.