വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Education (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Education

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം ബോർഡ് പരീക്ഷ ദൃശ്യമാകും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം സ്കോർ വലിയ കോളജുകളും universities.You പ്രവേശനം ലഭിക്കും മോശം സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വരും വ്യക്തി പുതിയ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ വളർച്ച വളരെ പിന്തുണയാണ് ആയിരിക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സ് / പി.എച്ച്.ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രബന്ധം ഈ വർഷം അംഗീകാരം ഗ്രാജുവേഷനോടു പൂർത്തിയാക്കാൻ ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.