വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Travel, Foreign Travel and Relocation (Guru Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Travel, Foreign Travel and Relocation

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ ഗുരു പുതിയ orkut അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യ ഷവർ തരും. നിങ്ങൾ യാത്ര വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് യാത്രാ വലിയ വിജയം കടന്നു ഫലവത്തായില്ല ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഒഴിവുകാല കേന്ദ്രം പോകാൻ നല്ല സമയം. മികച്ച ഡീലുകൾ ഹോട്ടലുകള്, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അവധിക്കാല റിസോർട്ടുകളും ബുക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദ ആരോഗ്യം ഈ ജീവിതത്തിൽ മതി ആക്കുന്നതിനു ആസ്വദിക്കാൻ ഉറപ്പുവരുത്തും.
നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ, വീണ്ടും തിരികെ രാജ്യത്തു പോയാല് തന്നെ. നിങ്ങൾ ഏറിയ കാലം വിദേശ രാജ്യം മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ആക്കും. അതുകൊണ്ട് കാനഡ, യുകെ, ഓസ്ട്രേലിയ, മുതലായവ സ്ഥിരമായ ഇമിഗ്രേഷൻ വിസ അപേക്ഷിക്കാൻ നല്ല സമയം

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.