വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Trading ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്

This page is translated through computer program using google translate.


മതിയായ സേവിംഗ്സ് ഇടയാക്കിയത് എങ്കിൽ, അത് ഒരു പ്രാഥമിക ഹോം അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഉള്ള വാങ്ങാൻ ഒരു മികച്ച സമയം. പണിയുന്ന നിർമാണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ കുറവ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കാൻ നല്ല സമയം. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം പൈസയാകാൻ സർക്കാർ / യുഎസ് ട്രഷറി ബോണ്ടുകൾ പോലുള്ള യാഥാസ്ഥിതിക നിക്ഷേപം ലേക്കായി നീക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള വിൽക്കാൻ കഴിയും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.