വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) റെമഡീസ് (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

നിലവിലുള്ള / Pariharam

This page is translated through computer program using google translate.


2. തേനി ജില്ലയിലെ / അല്ലെങ്കിൽ Thirunallaru അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാനി പഞ്ചഭൂത ലെ കുച്ചനൂര് സന്ദർശിക്കുക.
പഴയ 3. സഹായവും വികലാംഗ
4. കഴിയുന്നത്ര പോലെ സകാത്ത് ചെയ്ക.
5. കഴിയുന്നിടത്തോളം ധ്യാനം നമസ്കാരം.
6. കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുക യജമാനനായ ബാലാജി.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.