വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Work ജീവിതം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Work ജീവിതം

This page is translated through computer program using google translate.


ഇപ്പോൾ മടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ വന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നായി പ്രകാശിപ്പിച്ചു ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ മായ്ക്കും പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പ്പിയായ വരികയും വേഗത്തിൽ വളർച്ച, ബോണസ് പ്രവേശന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ മുതലായവ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മർദ്ദം പോരും ആവശ്യത്തിനു പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയമല്ല കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു കാലം പ്രമോഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നല്ല ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ചിട്ടിയോ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മാനേജർ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസം ലഭിക്കും.
സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഒരു നല്ല സമയം. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വലിയ വിജയം അടുത്ത ഒരു വർഷം വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജോലിസ്ഥലത്തും നല്ല പേരും പെരുമയും ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മെമ്മോകൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, എല്ലാം സുഗമമായി അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി സന്തുഷ്ടവാൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ കൈമാറ്റം പ്രയോഗിച്ചു എങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വഴി വരിക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.