വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Work ജീവിതം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Work ജീവിതം

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ജോലി തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിന്. എളുപ്പത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ മായ്ക്കും പുതിയ ജോലി വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പ്പിയായ വരികയും. പുതിയ ഓഫർ ബോണസ് പ്രവേശന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളും, വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ വളർച്ച വൻകിട കമ്പനികൾ വരും. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ഒരു കാലം പ്രമോഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നല്ല ശമ്പളം ഇപ്പോൾ ചിട്ടിയോ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ മാനേജർ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മർദ്ദം പോരും ആവശ്യത്തിനു പ്രവൃത്തി ജീവൻ ബാലൻസ് ലഭിക്കും. മുന്നോട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയമല്ല കഴിയില്ല.
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായി കാലം പോകുന്ന. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമായിരിക്കണം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അടുത്ത ലെവൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ചിട്ടിയോ ലഭിക്കും. മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ മേധാവിയുമായി നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, എല്ലാം സുഗമമായി അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി സന്തുഷ്ടവാൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതു കൈമാറ്റം അപേക്ഷിക്കാൻ നല്ല സമയം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.