വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


ഏകാന്തത പുറമെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ആശങ്ക തന്നെ. നിങ്ങളുടെ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ പോലും വിഷാദരോഗം പുറത്തു വന്നു മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കം കുറയ്ക്കാൻ ചില മെഡിക്കൽ സഹായം ലഭിക്കാൻ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ പോലും ചെറിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭയപ്പാടോടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ malefic സ്ഥലത്തുവച്ച് ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം അളവ് ഫാസ്റ്റ് ഊറ്റി ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും പുലർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സന്തുലിതവും തുടരാൻ മതിയായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധപുലർത്തുക!


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.