വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Movie നക്ഷത്രങ്ങളും മൂവി ആർട്സ് വയലിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ (Guru Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയം, തുടങ്ങിയവ

This page is translated through computer program using google translate.


സാമ്പത്തികമായി വളരെ വെല്ലുവിളി സമയം പോകുന്ന. വൈകാരിക വേദന പുറമെ ബന്ധം ഇണയുടെ വഴി സാധ്യത. കിംവദന്തികൾ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആശങ്കയുണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കീർത്തി ബാധിക്കും. ഏകാന്തത നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.