വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Education (Guru Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Education

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു നിങ്ങൾ 10-12 ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. മാനസിക പിരിമുറുക്കം വളരെ ഉയർന്ന തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 9 10 അധ്യായങ്ങൾ നിന്നു പഠനത്തിൽ പ്റവറ്ത്തിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടും ചെയ്ത ഒരു അദ്ധ്യായം ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ പേപ്പർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ കർശനമായ തന്നെ.
മൊത്തത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രവാസികളെ ഇല്ലാതെ, കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വേണ്ടി ലഭിക്കും. ഒരുപാട്, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ തലങ്ങളുണ്ട് കുറവു ചെയ്യും ഇവിടെനിന്നു സ്പോർട്സ് വ്യക്തി മുമ്പ് വളരെ നന്നായി പോലും, നന്നായി പ്രകാശിക്കും മനസ്സില്ലായിരുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ malefic ഇഫക്റ്റുകൾ നിന്ന് അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 2017 മുതൽ കാലയളവിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.