വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) (നാലാം ഘട്ട) (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Jun 9, 2017 സെപ്റ്റം 11 2017 നല്ല സമയം (70/100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ശരീരം നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളുടെ ഒത്തിരി നിറഞ്ഞു ലഭിക്കും വൈകല്യമൊന്നും പുണ്യം. ഇണയുടെ ബന്ധം വളരെ നല്ലത് ലഭിക്കും അത് കുഞ്ഞിനെ .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും പദ്ധതി ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ സ്നേഹം വിവാഹം മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് ഒരു മത്സരം തിരയുന്ന ആരംഭിക്കാൻ ഒരു വലിയ സമയം അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകം പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു എങ്കിൽ അതു ജൂലൈ 2017 വരെ വിവാഹം നല്ല സമയം.
ബിസിനസ് ജനങ്ങൾക്കും ജോലി പ്രൊഫഷണലുകൾ നല്ല പ്രവാസികളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോംഗ് ഓഫറുകളും ശമ്പള ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും കാത്തിരുന്നു. ഇത് ഫ്രീലാൻസർമാർ നടത്തിയതെന്ന് ഏജന്റുമാർക്ക് വളരെ പാരിതോഷികമാണ് ഘട്ടത്തിൽ പോകുന്ന. അത് നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ഒരു ഭാഗ്യമായി കാലയളവ് പോകുന്ന. അത് വാങ്ങാനും പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ ഉത്തമമായ ആണ്. ബാങ്ക് വായ്പ, അടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രക്രിയ മിനുസമാർന്ന ആയിരിക്കും. നിക്ഷേപകർക്കും പ്രൊഫഷണൽ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. സിനിമ / മീഡിയ വ്യവസായം ആളുകൾ വളരെ നന്നായി പ്രകാശിക്കും.
കാര്യങ്ങൾ ജൂലൈ 2017 അവസാനം വരെ ഇത്ര വലിയ തിരയുന്ന പോലും, നിങ്ങൾ ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെയും അടുത്ത സംതരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിരയുന്ന ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 2017 ബിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. നന്നായി ജൂലൈ 2017 അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എല്ലാ വശങ്ങളിലും നന്നായി നാഗപൂരിലേക്ക് ശ്രമിക്കുക ആരും റിസ്ക് വാങ്ങുന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമെന്ന് ആഗസ്ത് 2017 മുതൽ നല്ലത്.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.