വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Family ബന്ധവും (Guru Gochara Rasi Phalam) for Chingham (ചിങ്ങം)

Family ബന്ധവും

This page is translated through computer program using google translate.


ശുഭ karya ഫംഗ്ഷനുകളും വ്യാഴത്തിന്റെ സംതരണം ഇടത്തരം അവസാന സമയങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ നീക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മുമ്പെ ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾ, ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്നു ആരംഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ ആരോഗ്യ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുമെന്നും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യവഹാര വഴി പോകുകയാണെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ ചില സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നു നല്ലത് തിരിക്കും.
ശനിയുടെ 2017 ആദ്യകാല വഴി നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിതരായി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ വികസ്വര ആരംഭിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം എന്നാൽ തീവ്രത കുറഞ്ഞ തന്നെ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.