വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Health (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ, ഇച്ഛാശക്തി അളവ് ഉന്നതമായ ലെവൽ വരെ എയ്യും. വൈകല്യമൊന്നും നിലനിർത്താൻ വളരെ നല്ല ഭക്ഷണ വ്യായാമവും തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ മോശം സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വലയം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി കഴിയുന്ന മദ്യം, ചെയിൻ പുകവലി, മറ്റ് മോശം ശീലങ്ങൾ കുടിവെള്ള അടിമയായിത്തീർന്നു ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ പോലും ചെറിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭയപ്പാടോടെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. എന്നാൽ Janma Rasi ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം അളവ് വറ്റിച്ചു ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ശനിയുടെ മതി നല്ല മികവാണു് നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഊർജ്ജങ്ങളും പുലർത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സന്തുലിതവും തുടരാൻ മതിയായ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനം ആവശ്യമാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.