വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം (Aug 2016 to Sep 2017) Finance / Money (Guru Gochara Rasi Phalam) for Kanni (കന്നി)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


സമയം യൂട്ടിലിറ്റികൾ നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റുകൾ കുടിശ്ശിക ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു പേയ്മെന്റ് പോയില്ല പോലും എന്നതിനാൽ ശേഖരം പോകുകയും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ ഈ വർഷം പുരോഗതി പോലെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അപേക്ഷകൾ പുറമേ സാധുവായ കാരണത്താൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പണം പണമായി നേടുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 2016 ആദ്യ ആഴ്ച മുമ്പ് ബാങ്ക് വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രയോഗങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ആദ്യകാല അടുത്ത വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.