വ്യാഴത്തിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Aug 2016 to Sep 2017) (രണ്ടാം ഘട്ടം) ഫലം (Guru Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Oct 30, 2016, ജനു 18 2017 വേദന തുടരാൻ (45/100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല സമയം. ലവേഴ്സ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ കാണും. .വിധി പരമാനന്ദം കാർഡുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ Janma സാനി സമയത്ത് കുഞ്ഞ് ഏല്പിച്ചും ചെയ്യും എന്നതിനാൽ, കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സുബ്ബ karyas ആസൂത്രണം, അത് സംഭവിക്കാൻ എന്നാൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം പ്രയാസഘട്ടങ്ങളെ ചെയ്യാം. നിന്റെ മക്കൾ സമീപകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ നല്ലത് ചെയ്യും.
പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനം അല്പം ആശ്വാസം ഈ കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ലഭിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾ തീവ്രത പോകാം. നിങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങളും നോക്കൂ പോലും, നിങ്ങൾ അതു വരുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ദഹിപ്പിക്കാൻ സമീപകാലത്ത് ഹാർഡ് സമയം. ഫ്രീലാൻസർമാർ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ അല്പം പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ വ്യവഹാരം കയറി, നിങ്ങൾ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ അഭിഭാഷകനെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. അതു അവധിക്കാലം പോകാൻ ഓഫ് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു ഒരു നല്ല സമയം. ഇത് പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കൂട്ടാനോ നിങ്ങളുടെ മോർട്ട്ഗേജ് വാമിംഗ് ലേക്കുള്ള ഹോം ഇക്വിറ്റി വായ്പ എടുക്കാൻ നല്ല സമയം. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ന് ചുവടെ ലോകതലത്തിൽ ആയിരുന്നു. മീഡിയ, സിനിമ വ്യവസായം ആളുകൾ കൂടുതൽ പാനിക് പുറപ്പെടുവിച്ചു ചില പുരോഗതി കൈവരിക്കും. നിങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ലഭിക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.