2016 പുതുവർഷ Work / Career Rasi Phalam - Makaram (മകരം)

Work / Career

This page is translated through computer program using google translate.


ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ മികച്ച വർഷം മറ്റൊരു പോകുന്ന. നിങ്ങൾ ഓഫറുകളും ശമ്പള വർദ്ധന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ബെന്സിനുണ്ടായത് നീക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ഇയ്യോബ് തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ, ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് വലിയ കമ്പനികളിൽ അപേക്ഷിക്കാം ഒപ്പം വളായി ശമ്പളം പാക്കേജ് തിരിയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വിജയം അസൂയ ആയിരിക്കും ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക മെയ് ജൂൺ 2016 മാസത്തിൽ ആവശ്യം. എന്ന് മാത്രമോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളർച്ചയും വിജയത്തെ നോൺ-stoppable ആകുന്നു. വളരെ നന്നായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുറപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മതി പ്രശസ്തിയും അതുപോലെ പണി സ്ഥലം നേടുന്നതിന് ഈ ഭാഗ്യമായി വർഷക്കാലത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.