2016 പുതുവർഷ Movie Stars and Politicans Rasi Phalam - Kumbham (കുംഭ)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


രാഷ്ട്രീയം, ചലച്ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ആളുകൾ നല്ല പ്രവാസികളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വർഷം ആരംഭത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ കീർത്തി വീണ്ടെടുക്കാനും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സിനിമ നക്ഷത്ര ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വളരെ ചൂടുള്ള തീരും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശേഷം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ മതിയായ നല്ല മികവാണു് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അനുഭവം നിയമപരമായോ നികുതി / ഓഡിറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജൂലൈ 2016 മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെയ്യും ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ വളരെ നല്ല തിരയുന്ന എങ്ങനെ ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതി വളരെ മോശം നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു പദ്ധതികളിൽ കാരണം പരാജയം നിങ്ങളുടെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരംഭിക്കുക, അപ്രതീക്ഷിത കിംവദന്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കീർത്തി തന്നേ ഒരു തെറ്റും ബാധിച്ച ചെയ്യും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.