2016 പുതുവർഷ Movie Artist and Politician Rasi Phalam - Meenam (മീനം)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


രാഷ്ട്രീയം, ചലച്ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഈ വർഷം പുരോഗതി എന്ന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ നോൺ-stoppable തന്നെ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പദ്ധതികളെയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ വിജയം വ്യവസായം കീർത്തി തരും. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഈ വർഷം വിശിഷ്ടം സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ലോഞ്ച് ഈ കാലയളവിൽ മൂവികൾ പുറത്തിറക്കാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ പദ്ധതി എടുക്കൽ 2016 ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് ജൂലൈ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.