2016 പുതുവർഷ Rasi Phalam - Midhunam (മിഥുനം)

Overview

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ runa roga sathru sthanam അനുകൂല ശനിയുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല പുരോഗതി വരുമായിരുന്നു ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ വളരെ നല്ല പോലെ നിങ്ങളുടെ 4th വീട്ടിൽ കണക്കാക്കുന്നു 2016 വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ 3rd 4-വീട്ടിൽ ഇരിക്കും. നിങ്ങളുടെ 3rd വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഏർപ്പെടു ന്നത് സമയത്ത്, വ്യാഴത്തിന്റെ തീവ്രത ഈ വർഷം പുരോഗതി എന്നാണ് പോകുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മികച്ചതാക്കാൻ, മാർസ് നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ കൂടെ ചേരുന്നു, നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത്, കുടുംബം, ബന്ധം, കരിയർ, ധനകാര്യം, നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വിജയത്തെ നോൺ stoppable ആകുന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. Ketu നിങ്ങളുടെ 9 വീട്ടിൽ ലേക്കായി ചലിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും പോലും, അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ 3-ന് രാഹുവിന്റെ Ketu എന്ന malefic ഇഫക്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാക്കുമോ കഴിയും. മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ വർഷം 2016 പത്തുവർഷത്തിനു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച വർഷം പോകുന്ന.
ട്രാൻസിറ്റ് പ്രവചനങ്ങൾ താഴെയുള്ള YouTube വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായന തുടരുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.