2016 പുതുവർഷ Politicain and Movie Artist Rasi Phalam - Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആളുകൾ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വ്യവസായം ജൂലൈ 2016 വരെ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും ഉത്തമം അവസരങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ഈ വർഷം ആരംഭത്തിൽ സാധ്യത. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ ഈ വർഷം രണ്ടാം പകുതിയിൽ മറയും. ശനിയുടെ ശേഷം ഏതെങ്കിലും പുതിയ ബന്ധം ഈ വർഷം മുഴുവൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മത്സരം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കയില്ല വികസ്വര ഒഴിവാക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് തന്നെ ഈ പുതിയ ബന്ധം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങൾ ബാധിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.