2016 പുതുവർഷ Foreign travel and Immigration Rasi Phalam - Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Foreign travel and Immigration

This page is translated through computer program using google translate.


യാത്ര ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മിക്സഡ് വളരെ നോക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ കാരണം ശനിയും ചൊവ്വയും സംയോജിച്ച് പരിമിതമായ ചെയ്യും. വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല സ്ഥാനത്ത് ആയതിനാൽ, യാത്രാ വഴി ചില ബിസിനസ് ഇടപാടുകളിൽ ഈ വർഷം മദ്ധ്യം വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വികാരപരമായി നിങ്ങളുടെ മോശം ഭാഗ്യം ഔട്ട് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും മാത്രമേ ജൂലൈ 2016 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ വരെ, കാരണം വിസ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഓഗസ്റ്റ് 2016 ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സ്വദേശ സന്ദർശിക്കാൻ വരാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, അപ്രതീക്ഷിതവും താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥാനമാറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.