2016 പുതുവർഷ Aug 2016 to Dec 2016 Rasi Phalam - Thulam (തുലാം)

Aug 11 to Dec 31 Mixed Results (50 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി ഏതെങ്കിലും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇണ മറ്റ് കുടുംബവുമായി അടുത്ത നല്ല ബന്ധം തുടരും. ഇപ്പോഴും അതു കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം നല്ല സമയം. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ വിവാഹം നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. ലവേഴ്സ് കൂടുതലും നല്ല മിശ്രിതമായ ഫലങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങൾ വിവിധ സുബ്ബ karya ഫങ്ഷനുകളെ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതുപോലെ യാത്രാ ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദം പതിവിലും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അധിക മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ബാലൻസ് ബാധിച്ചു ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതു നിയന്ത്രിക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ഇതിനാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് കരിയർ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ മതിയായ നല്ല നോക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ ചില നിരാശ നേരിടേണ്ടിവരും. നിനക്ക് സമയത്ത് പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതു പദ്ധതികൾ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. പകരം cutting ചെലവ് കൂടുതൽ പണവും പ്രവൃത്തി നിക്ഷേപിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുക.
ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ന് അധികം ശക്തി വന്, നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് വറ്റിച്ചു ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സ്വർണം jewelries മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കലാശിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഫിക്സഡ് ആസ്തികളും യാഥാസ്ഥിതിക ഉപകരണങ്ങൾ ലേക്കായി നീക്കാൻ വേണം. നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര സഞ്ചാര ഷോപ്പിങ് ഒഴിവാക്കുക. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്നു. ഊഹക്കച്ചവട നിക്ഷേപം ഈ സമയം സാമ്പത്തിക ദുരന്തം ഇടയാക്കും എന്നതിനാൽ.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.