2016 പുതുവർഷ Foreign travel and Immigration Rasi Phalam - Thulam (തുലാം)

Foreign travel and Immigration

This page is translated through computer program using google translate.


യാത്ര ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ 11 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെയും രാഹുവിന്റെ ശേഷം നല്ല നോക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു ചൊവ്വയും ശനിയും നിങ്ങളുടെ 2nd വീട്ടിൽ ത്യാഗിയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ശേഷം സുഖപ്രദമായ മനസ്സില്ലാതെ. നിങ്ങൾ മെയ് മുതൽ ജൂലൈ 2016 നും നിങ്ങളുടെ യാത്രാ നിന്നു പല പ്രവാസികളെ നേടുകയും നിങ്ങൾ കുടുംബം അവധിക്കാല വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ 2016 മറ്റ് മാസങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പരിഗണിക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങൾ ജൂൺ, ജൂലൈ മാസത്തിൽ അതു ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെയ്യും 2016 നിങ്ങളുടെ വിസ ഇമിഗ്രേഷൻ വളരെ നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. വിദേശ യാത്രാ സകലനാമത്തിന്നും കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.