2016 പുതുവർഷ Movie Stars and Politicans Rasi Phalam - Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


രാഷ്ട്രീയം, ചലച്ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ആളുകൾ നവംബർ 2016 വരെ ഒരു അർത്ഥവത്തായ റിക്കവറി കാണുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു മോശം വർഷം പോകുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വൈകും ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഒഴിവിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കലാശിക്കും. കാലം നിങ്ങൾക്ക് കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലവിലെ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും പോലെ അതു വലിയ ആയിരിക്കും! നിങ്ങളിൽ ചിലർ സാമ്പത്തിക കോളനികൾക്ക് വ്യവഹാര കടന്നുപോകേണ്ട വരാം.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.