2016 പുതുവർഷ Love and Romance Rasi Phalam - Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Love and Romance

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ 11 വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് 2016 സംഭവിക്കുന്നു പോലും, നിങ്ങൾ ചില ദുരിതാശ്വാസ കാണാൻ ഒക്ടോബർ വൈകി 2016 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. വ്യാഴത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ സ്പോട്ട് ലേക്കായി കൈവരുന്നു കാരണം, Janma സാനി വളരെ കഠിനമായ കൈവരുന്നു. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൈകി ഒക്ടോബർ 2016 ആസൂത്രണം ശുഭ karya ഫങ്ഷനുകളെ പിന്നീട് മാറ്റിവച്ചു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വരെ കാത്തിരിക്കുക നല്ലതു. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് ദുഷിച്ച സമയം, ഗൗരവമേറിയ വഴക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത ലെ കലാശിക്കും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എങ്കിൽ നല്ലത് കുറഞ്ഞത് ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ മത്സരം നോക്കി അല്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.