2016 പുതുവർഷ Aug 2016 to Dec 2016 Rasi Phalam - Dhanu (ധനു)

Aug 01 to Dec 31 Malefic Effects of Sade Sani begins (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണ മറ്റ് കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധം ബാധിച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ തെളിവുകളും വഴക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും എങ്കിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. .വിധി പരമാനന്ദം അഭാവം ഉണ്ടാകും ഈ പുതുതായി വിവാഹം ദമ്പതികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാകുക കഴിയും. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതു ഡിസംബർ 2016 ആദ്യവാരം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി നല്ലതു ഒരു പുതിയ മത്സരം തിരയുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ നല്ലതു. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് ബന്ധം നഷ്ടമായി കണ്ടെത്തും.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദം ലഭിക്കുന്നത് തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ സമീപകാല പ്രമോഷനും വളർച്ച തീക്ഷണത കാണിക്കും. നിങ്ങൾ മറച്ചു രാഷ്ട്രീയം കാണുന്നത് തുടങ്ങും വഴിയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി ചൂടായ വാദങ്ങൾ കയറി ലഭിക്കും. മാനേജരുടെ പെട്ടെന്നു നിന്റെ മേൽ മൈക്രോ മാനേജ്മെന്റ് ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പൂർണ്ണമായ സ്വകാര്യത ലഭിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ സജ്ജമാക്കി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിരീക്ഷണ ക്യാമറ കീഴിൽ വരും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ പെട്ടെന്നു ഏകദിനമത്സരങ്ങളിൽ കാണുന്നത് തുടങ്ങും രസകരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളുടെ നഷ്ടപ്പെടും. മോന് സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിയുന്ന സമയം പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല.
ഇത് നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ഒരു വെല്ലുവിളി കാലയളവിൽ പോകുന്ന. ചെലവുകളുടെ താങ്കളുടെ ഫാസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വറ്റിച്ചു ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രീതിയിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബാധ്യത ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു വരുമായിരുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ മർദ്ദം ജീവിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജീവിതം രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു സാധാരണ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതു നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നഷ്ടം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമായ കഴിയും ശേഷം ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ നന്നല്ല. മലമ്പുഴ ശനിയുടെ നിങ്ങൾ വളരെ മോശമായ ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങ് നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.