2016 പുതുവർഷ Family and relationship Rasi Phalam - Dhanu (ധനു)

Family and relationship

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബന്ധം വലിയ അന്വേഷിക്കുന്നു. മാർസ്, വ്യാഴത്തിന്റെയും Ketu നല്ല നിലയിലാണ്, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗം നല്ല സന്തോഷം കാണും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ മത്സരം കണ്ടെത്താനും വിവാഹം ലഭിക്കും. ഇത് .വിധി സുഖാനുഗ്രഹവും കുഞ്ഞിനെ പദ്ധതി ഒരു നല്ല സമയം. പുതുതായി ദമ്പതികൾ മധുവിധു വേണ്ടി ഒഴിവുകാല കേന്ദ്രം സ്വപ്നം സഞ്ചരിക്കും. ലവേഴ്സ് റൊമാൻസ് നൈസ് സമയം. പല സുബ്ബ karyas ഫംഗ്ഷനുകളും നിങ്ങളുടെ പേരും പെരുമയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ജൂലൈ 2016 വരെ ഈ എല്ലാ പ്രവാസികളെ ആസ്വദിക്കാനാകും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.