രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന ഫലം Jan 2016 to Aug 2017 (Rahu Gochara Rasi Phalam) by KT ജ്യോതിഷി

Who will get more fortunes

This page is translated through computer program using google translate.


Ketu മേശാ, കന്നി ആൻഡ് Dhanushu Rasi ആളുകൾ ലേക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും കഴിയും.
ശനിയുടെ രാഹുവിന്റെ / Ketu ട്രാൻസിറ്റ് മുഴുവനുമുള്ളതാണ് വേണ്ടി Viruchiga Rasi പൂർണമായും തുടരുന്നു.
എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന്റെ Simha Rasi കാലയളവ് ബാക്കി വേണ്ടി കന്നി Rasi ൽ ഓഗസ്റ്റ് 2016 വരെ ആയിരിക്കും തുടർന്ന് ചെയ്യും.
ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെയും സ്ഥാനം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഫലങ്ങളും വിതരണം രാഹുവിന്റെ ആൻഡ് Ketu സഹിതം ഒരു പ്രധാന വേഷം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.