രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Foreign Travel and Immigration (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Medam (മേടം)

Foreign Travel and Immigration

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രതീക്ഷ നല്ല പുരോഗതി വരുത്താൻ സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിദേശ യാത്രാ അനുമാനമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 10, 2016 മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ 5 വീട്ടിന്മേൽ ഗുരു പുതിയ orkut ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ രാഹുവിന്റെ അധികം കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നതും സാധിക്കും ഇമിഗ്രേഷന് ഒരേ നിലയുമായി പൂണ്ട് ചെയ്യും സംഭവിക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, കാരണം വിസ നില നഷ്ടപ്പെട്ട മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ സെപ്റ്റം 2016 ശേഷം മാത്രമേ തെളിവാണ്.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.