രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Finance / Money and Investments ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Finance / Money and Investments

This page is translated through computer program using google translate.


ഓഗസ്റ്റ് 2016 ശനിയും ചൊവ്വയും വളായി പ്രവാസികളെ തരും കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ആ ലക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ ശക്തമായ നേടല് ചാർട്ട് പലവഴിക്ക് മഹാ ഡാറ്റ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് 8 വീട്ടിൽ ന് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപയോഗിച്ച് രസകരമായ നേടുകയും ചെയ്യാം അല്ലാത്തപക്ഷം അതു നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഹോം വാങ്ങുന്നത് പോരട്ടെ റീയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപം കൂടെ പോകാൻ കഴിയും ഓഗസ്റ്റ് 2016 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി നല്ലതു. ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ വ്യാപാരികളുടെയും മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ വലിയ പ്രവാസികളെ ആസ്വദിക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.