രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Movie Artist and Politician (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Makaram (മകരം)

People in the field of Movie, Arts, Politics, etc

This page is translated through computer program using google translate.


ഈ മൂവി ആർട്ടിസ്റ്റ്, നിർമ്മാതാക്കൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർമ്മാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരു വലിയ സമയം പോകുന്ന. നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ചെയ്യും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തേയോക്കുറിച്ച് മുകളിൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ Asthama ഗുരു കടക്കാൻ വരെ മെല്ലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ മിനുസമാർന്ന കപ്പലോട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും വ്യാഴം, ശനി ഇരുവരും അനുകൂലമായ മാറുന്നു ശേഷം നിങ്ങൾ ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ വലിയ പ്രവാസികളെ ആസ്വദിക്കും. രാഹുവിന്റെ പടലം അല്ല, അത് ഈ നിലവിലെ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉപദ്രവവും കഴിയില്ല.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.