രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Health (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Health

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ 7 വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ rasi aspecting ചെയ്യും ശേഷം ഇവിടെ ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി വലിയ തിരയുന്ന. നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും രാഹുവിന്റെ ശക്തിയാൽ ശബ്ദം ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.