രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Edavam (ഇടവം)

Apr 16, 2017 to Aug 20, 2017 Excellent career growth and financial success (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

നിങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു മായാജാലം പോലെയാണ് ഒരു അവസാനം വരും. കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായി നടക്കുന്നത് കാക്കും. വൈകല്യമൊന്നും തിരികെ വീണ്ടെടുക്കാനും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജമേറിയ ആത്മവിശ്വാസവും ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി മിനുസമാർന്ന ബന്ധം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണ ഉപയോഗിച്ച് .വിധി നിർവൃതി ആസ്വദിക്കും യോഗ്യതയുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയോട് അനുഗ്രഹിച്ചു ചെയ്യും. ലവേഴ്സ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ റൊമാൻസ് നല്ല സമയം കണ്ടെത്തും.
നിങ്ങളുടെ കരിയറില് നല്ല പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ലോങ് പ്രമോഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാം കാത്തിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജോലി തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവിൽ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇത് മറ്റൊരു നഗരം രാജ്യത്തിനോ relocating ഒരു നല്ല സമയം. നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം നല്ല പ്രവാസികളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഓഹരി നിക്ഷേപം വളരെ നന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യകാല ഓഗസ്റ്റ് 2017 എത്താൻ ഒരിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ആസ്തിയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Asthama സാനി ആൻഡ് പ്രതികൂലമോ വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങൾ സെപ്റ്റം 2017 മുതലുള്ള കഠിനമായ ടെസ്റ്റിംഗ് കാലയളവിൽ കീഴിൽ ആക്കും കാരണം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.