രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് 2016 എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളർച്ചയെ നോൺ soppable തന്നെ. രാഹുവിന്റെ, ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെ മിഡ് ഓഗസ്റ്റ് 2016 മുതൽ രാജ യോഗ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാച്ച് അപ്പ് വളർച്ച ആസ്വദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കയറി നീക്കി മറ്റുള്ളവരെ എത്തിപ്പിടിക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്ത 2 വർഷം രണ്ടുതവണ പ്രമോട്ട് പോയാലോ അത്ഭുതമില്ല ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ 6 വീട്ടിൽ ന് ശനിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറച്ച ശത്രുക്കൾ ഇല്ല ഉറപ്പുവരുത്തും.
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ നല്ല സമയം. അത് ഒരു പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള നല്ല സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നേരെ വിജയിച്ച സാധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികൾ നല്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം ഏറ്റവും സാധ്യത. നിങ്ങളും മിഡ് ആഗസ്ത് 2016 മുതൽ വളരെ മിനുസമാർന്ന sailung ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഗസ്റ്റ് 2016 ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വായ്പ ലഭിക്കും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.