രാഹുവിന്റെ മാറ്റം (Jan 2016 to Aug 2017) Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Midhunam (മിഥുനം)

Apr 03, 2016 to Aug 07, 2016 Sudden Debacle (45 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ബാധിച്ചു ലഭിക്കും അതു കാരണം അമിത ബിസിനസ്സ് അതുപോലെ കുടുംബ അവസരങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അമിതമായ യാത്രാ പ്രധാനമായും ആണ്. ഇണയുടെ കൂടെ ബന്ധം ത്യാഗിയ്ക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായി വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തന്നെ ദൈർഘ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കരുതലോടെ പോലെ ഒഴിവാക്കാനാകും. .വിധി പരമാനന്ദം അഭാവം ഉണ്ടാകും. ഈ കാലയളവിൽ കുഞ്ഞ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫലങ്ങൾ കാണും.
നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മർദ്ദവും ടെൻഷൻ അപ്പ് എയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു മുതൽ, ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ നിലയിൽ താമസിക്കാനും തെളിയിക്കാൻ സമയമായി. നിങ്ങളിൽ കഠിനപ്രയത്നത്തെ വലിയ പ്രോത്സാഹന കടന്നു ഫലവത്തായില്ല ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അധിക മണിക്കൂർ ഇട്ടു വരും. പുതിയ പദ്ധതികൾ കരാറുകൾ എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകം, പുതിയ ഓർഡറുകൾ ചാകരയാണ് കിട്ടുമായിരുന്നു, ഇടയില്ല. പാസ്സാക്കിയിരുന്നു ട്രേഡിങ്ങ് കടന്നു ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാഭം വേലി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി ക്ലോസ് ഉറപ്പാക്കുക.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.