രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Dec 11, 2016 to April 16, 2017 ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Karkidakam (കാൻസർ)

Dec 11, 2016 to April 16, 2017 Excellent Recovery (70 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങൾ പതിയുന്ന പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ ചെയ്തത് അത്ഭുതകരമായ അവസരം ലഭിക്കും. ഓഫറുകളും ശമ്പള ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ തീവ്രമായി കടങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ട ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായും, സ്റ്റോക്ക് മാര്ക്കറ്റ് കടക്കുന്നതു നല്ല സമയം. വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല വഹിക്കുന്നില്ല ശേഷം എന്നാൽ ഊഹക്കച്ചവട ഓപ്ഷനുകൾ നാടകങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉപദേശിക്കുകയും അല്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.