രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Work and Business ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Work and Business

This page is translated through computer program using google translate.


ബിസിനസ് ജനം Janma സാനി എന്ന malefic ഇഫക്റ്റുകൾ ജൂലൈ നവംബർ 2016 കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും നിയമം കുറവൊന്നും തമ്മിലുള്ള വഷളാകും കഴിയാത്തതു ഏറ്റവും മോശം പ്രാവശ്യവും കാർഡുകളിൽ ചുമത്തി ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ parners പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ bankrupty ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുർബലമായ മഹാ പുരന്ദരദാസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എങ്കിൽ, അവിടെ ഒട്ടും ആശ്ചര്യമില്ല.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.