രാഹുവിന്റെ കാണപ്പെടുന്ന (Jan 2016 to Aug 2017) Family, Love and Relationship ഫലം (Rahu Gochara Rasi Phalam) for Dhanu (ധനു)

Family, Love and Relationship

This page is translated through computer program using google translate.


വ്യാഴത്തിന്റെ മിഡ് ഓഗസ്റ്റ് 2016 10-വീട്ടിൽ ലേക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു വരെ പൂർണ്ണ ഫോഴ്സിൽ ഈ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാകും അപ്പോൾ രാഹുവിന്റെ / ketu ട്രാൻസിറ്റ് കാലയളവിൽ ബാക്കിയുള്ള വലിയ തിരയുന്ന അല്ല!

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനരാശി)

Medam (ഏരീസ്)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (ജെമിനി)

Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Karkidakam (കാൻസർ)

Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

Chingham (ലിയോ)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (സ്കോർപ്പിയോ)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.