ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) July 14, 2015 to Sep 14, 2015 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Makaram (കാപ്രിക്കോൺ)

July 14, 2015 to Sep 14, 2015 Family and Finance Problems (55 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

ശനിയുടെ ഈ സമയത്ത് വളരെ പിന്തുണച്ചു. എന്നാൽ അതേ സമയം, വ്യാഴത്തിന്റെ തികച്ചും നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ശനിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച്, കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ കീഴിൽ വരും. എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും സാധ്യത. ഈ സമയത്ത് ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക സ്ട്രെസ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് മറച്ച ശത്രുക്കളെ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത അവർ നിങ്ങളുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും നശിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് വിവാഹം നന്നല്ല.
നിങ്ങൾ സുൻ സൃഷ്ടി മർദ്ദം എടുത്തു വരും, എന്നിരുന്നാലും തൊഴിൽ നഷ്ടം ശനിയുടെ ശക്തി സാധ്യതയില്ല. ഓഫീസ് രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി കളിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാം. സാമ്പത്തികമായി അതു വെല്ലുവിളി തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹ്രസ്വകാല സംരംഭങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ, അത് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം നൽകാൻ കഴിയും. ഇത് ട്രേഡിങ്ങ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക നല്ലതു.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.