ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (അക്വേറിയസ്)

Nov 02, 2014 to Mar 14, 2015 Bad Phase Begins (40 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

അപ്പ് ഷൂട്ട് നിങ്ങൾ കുറവ് തീവ്രത മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരും. നിങ്ങളുടെ ഇണ വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം ധാരാളം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലവേഴ്സ് അവരുടെ ബന്ധം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നേരിടും. ഈ സമയത്ത് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതനായി ഒഴിവാക്കുക. ശനിയുടെ വ്യാഴത്തിന്റെ നല്ല അവസ്ഥയിലല്ല ശേഷം, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് സർക്കിൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ കബളിപ്പിച്ച പോയാലോ യാതൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഉണ്ട്.
നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതം സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. തൊഴിൽ നഷ്ടം വ്യക്തമായി കാർഡുകളിൽ തെളിവാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഇയ്യോബ് ലഭിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് / സെപ്റ്റംബർ 2015 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ കളി തുടരാൻ പരീക്ഷിക്കുക ഒപ്പം ശമ്പള വർദ്ധന പ്രമോഷനുകളും വേണ്ടി ചോദിക്കരുതു.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.