ശനി മാറ്റം (Nov 2014 to Oct 2017) Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 (Shani Gochara Rasi Phalam) for Kumbham (കുംഭ)

Jun 22, 2017 to Sep 11, 2017 Saturn to complete its course (35 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.


ശനിയുടെ അതിന്റെ ഊർജ്ജ നില തിരിച്ചുപിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ 10th വീട്ടിൽ മടങ്ങി ചലിക്കുന്ന മുതൽ, ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ജീവൻ കാര്യത്തിൽ വളരെ അസുഖകരമായ സാഹചര്യം തന്നെ അതു ജനുവരി 2017 അവശേഷിക്കുന്നു ചുമതലകൾ ഓഫ് പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങൾ ഓഫ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് എങ്കിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന സംവത്സരം വേണ്ടി എന്ന് തിരയുന്ന ശേഷം കൈക്കൊള്ളുകയും ഈ പോയിന്റ് മുതൽ നീക്കാൻ വേണം. വിസ്തരിക്കുന്നില്ല, ഏകദേശം ആയതിനാൽ ഈ സമയത്ത് രാധേ കുഴിഞ്ഞ നേടുകയും ചെയ്യരുത്.
ഇത് ഓഹരി വിപണിയിൽ കളിക്കാൻ ഒരു നല്ല സമയം അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൽ ഒഴിവാക്കുക. പ്രതീക്ഷാപൂർവം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രാജ യോഗം തുടങ്ങൂ ചെയ്യും സെപ്റ്റം 2017 വരെ കാത്തിരിക്കാം.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.