ശനി കാണപ്പെടുന്ന (Nov 2014 to Oct 2017) Aug 11, 2016 to Jan 26, 2017 ഫലം (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനരാശി)

Aug 11, 2016 to Jan 26, 2017 Wonderful Time (80 / 100)

This page is translated through computer program using google translate.

ഹായ്..ഒരു വ്യാഴത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വിജയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ kalathra sthanam മുഴുവനായിട്ടും ഫോഴ്സ് ആണ്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ ഭേദമാകുമെന്നും സൂക്ഷിക്കുകയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ നല്ല ബന്ധം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ബന്ധുക്കളും വികസിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ കൂടെ .വിധി പരമാനന്ദം ഒരു നല്ല സമയം. ലവേഴ്സ് അവരുടെ തർക്കങ്ങൾ ഔട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തി റൊമാൻസ് ആസ്വദിക്കുന്ന തുടങ്ങും. നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, അത് ഒരു മത്സരം നോക്കി തികഞ്ഞ സമയമാണിത് വ്യാപൃതരും വിവാഹം. യോഗ്യരായ ദമ്പതികൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ ഒരു കുട്ടിയോട് ഭാഗ്യവതി ലഭിക്കും. അത് ജീവിതത്തിലെ കാലയളവായിരുന്നു ഒന്ന് തന്നെ.
വ്യാഴം, ശനി ഇരുവരും നല്ല നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ചിട്ടിയോ ലഭിക്കും. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം സാധ്യത. ബിസിനസ് ജനം മത്സരം ജയം ജീവനും കയറി ചലിക്കുന്ന ആരംഭിക്കുക. വ്യാപാരികൾ ഈ സമയത്ത് സര്പ്ലസ് ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ വളരെ സന്തോഷം ആയിരിക്കും. ഒരു വീട്ടിൽ വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലുകളുടെ നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമായ ദിശയിൽ നടക്കും ബാങ്ക് വായ്പ വളരെ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

God bless you!
Written by KT Astrologer
Follow KT Astrologer on Twitter


Prev Topic Next Topic

Pisces (മീനരാശി) Rashi Phalam

Aries (ഏരീസ്) Rashi Phalam

Taurus (ഇടവം) Rashi Phalam

Gemini (ജെമിനി) Rashi Phalam

Aquarius (അക്വേറിയസ്) Rashi Phalam

Cancer (കാൻസർ) Rashi Phalam

Capricorn (കാപ്രിക്കോൺ) Rashi Phalam

Leo (ലിയോ) Rashi Phalam

Sagittarius (ധനു) Rashi Phalam

Scorpio (സ്കോർപ്പിയോ) Rashi Phalam

Libra (തുലാം) Rashi Phalam

Virgo (കന്നി) Rashi Phalam

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.