ശനി മാറ്റം (2014 - 2017) Finance / Money (Shani Gochara Rasi Phalam) for Meenam (മീനം)

Finance / Money

This page is translated through computer program using google translate.


നിങ്ങളുടെ 8 വീട്ടിന്മേൽ ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം കാര്യത്തിൽ പല നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ചില ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുമിഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു വീണ്ടെടുക്കൽ സമയമാണ്. ശനിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ sthanam ന് ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യം ന് ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ കാണും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇത്രയധികം ഇറങ്ങിവന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീണ്ടെടുക്കൽ സ്പീഡ് നിങ്ങളുടെ നേടല് ചാർട്ട് ബലം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും സൗജന്യമായി കടം മാറും ശനിയും അടുത്ത സംതരണം വരെ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് പണിയുന്നതു ആരംഭിക്കും.


Meenam (മീനം)

Medam (മേടം)

Edavam (ഇടവം)

Midhunam (മിഥുനം)

Kumbham (കുംഭ)

Karkidakam (കര് ക്കിടകം)

Makaram (മകരം)

Chingham (ചിങ്ങം)

Dhanu (ധനു)

Vrishchikam (വൃശ്ചികം)

Thulam (തുലാം)

Kanni (കന്നി)

Explore KTAstro.com
Disclaimer: This web site is for educational and informational purposes only. Click here to read the Disclaimer.

Content copyright 2010-2016. Betelgeuse LLC. All rights reserved.